Pedagog Szkolny Iwona Golczyk
GODZINY KONSULTACJI
Poniedziałek - Czwartek od 9:00 do 12.30


Zadania Pedagoga


Dokumentem określającym zakres działań pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, które mówi, że do zadań pedagoga należy:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • Wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Podstawowe zajęcia pedagoga szkolnego obejmują takie działania jak:

 • Współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczego oraz innych planów i programów związanych z wychowaniem, profilaktyką społeczną, rozwojem osobowym uczniów, poprawianiem jakości pracy szkoły,
 • Współpraca z wychowawcami,
 • Pomoc i interwencja w nagłych przypadkach,
 • Planowanie tematyki godzin wychowawczych,
 • Rozpoznanie potrzeb i zapewnieni pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują,
 • Planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych,
 • Opieka indywidualna nad uczniami, którzy wymagają wsparcia,
 • Współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, psychologicznej czy terapeutycznej,
 • Stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jego rodzica, którzy potrzebują kontaktu z pedagogiem.

 

Zmieniony (czwartek, 08 listopada 2012 09:39)