Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Co to są pliki cookies:
Pliki Cookies ( tzw. ciasteczke) - to pliki, które są zapisywane i przechowywane w naszym komputerze podczas gdy odwiedzamy strony internetowe. Pliki te pozwalają zapamiętać nasze ustawienia dzięki czemu kolejna wizyta na tej samej stronie jest bardziej efektywna i przyjemna.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

    Utrzymywania sesji, dzieki czemu jako użytkownicy nie musimy na każdej podstronie Serwisu ponownie się logować
    Dostosowania zawartości strony internetowej do naszych możliwości. W szczególności dzięki tym plikom można rozpoznać urządzenia Użytkownika danego Serwisu i odpowiednio do jego potrzeb dostosować daną stronę.
    Tworzenia statystyk, które pozwalajązrozumieć, poznać sposoby korzystania ze stron internetowych

W ramach serwisu zsckrbogdanczowice.pl możemy stosować następujące rodzaje plików :

    "reklamowe" - pozwalają dostarczać nam Użytkownikom treści reklamowych dostoaowanych do naszych zainteresowań
    ciasteczka umożliwiające zbierania informacji o korzystaniu ze stron internetowych danego serwisu
    "niezbędne: pliki cookies, pliki te umożliwiają korzystanie z usług w ramach danego serwisu internetowego
    "funkcjonalen" pliki cookies, umożliwiające zapamietywanie wybranych przez Uytkownika ustawień, np. jązyka, regionu, wyglądu strony internetowej itp.
    pliki cookies służące do zabezpieczania, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu.

Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania plików cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym zsckrbogdanczowice.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM

 

PROCEDURA REGULUJĄCA PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KS. DR JANA DZIERŻONA W BOGDAŃCZOWICACH

 

Podstawa prawna:
1.Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2.Wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów ósmoklasisty (E8), maturalnego(EM).
3.Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 - Aktualizacja 1.

 

Warunki zdania egzaminu maturalnego w 2022 r.

W 2022 r. EM jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się tylko z części pisemnej.

W 2022 r. do części ustnej  egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

 1. w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
 2. jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Aby otrzymać świadectwo, należy uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu       z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej – poziom podstawowy oraz obowiązkowo przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa.
 2. Uczeń/pracownik nie może przyjść na egzamin jeżeli przebywa w domu z osób na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających (w razie potrzeby szkoła dysponuje zdezynfekowanymi przyborami i materiałami pomocniczymi).
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia mogą zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
 9. PZE zapewnia kilku rezerwowych członków ZN, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu- do każdego zespołu nadzorującego powołany jest dodatkowo jeden członek więcej.
 10. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz - jeżeli to konieczne - znajdujących się w nich sprzętów.

 Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

 1. Przy wejściu do szkoły i w na korytarzu szkoły umieszczono materiały informacyjne ze strony GIS: https://liblink.pl/6pKnEO4y1p
 2. Płyn do dezynfekcji rąk:
 3. przy wejściu do szkoły i w szkole znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji z informacją o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły,
 4. w każdej sali egzaminacyjnej obok płynu umieszczono informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk,
 5. w przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika umieszczono dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz informacją zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego.
 6. Ławki w sali egzaminacyjnej ustawiono w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy.
 7. Losowanie numerów stolików na EM przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.
 8. Miejsca dla członków ZN również przygotowano z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu.
 9. Członkowie ZN powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej.
 10. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią EM z języków obcych nowożytnych.
 11. Sale egzaminacyjne wietrzymy przed wpuszczeniem do nich zdających, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
 12. Dla każdego zdającego zostało zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste.
 13. Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy albo zadbać, by oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).
 14. Szkoła zapewnia bieżącą dezynfekcję toalet.
 15. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone zostały plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem - instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 16. W szkole odbywa się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
 17. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie.
 18. Dezynfekować należy również:
 19. klawiatury, myszki i monitory dotykowe albo laptopy wykorzystywane do przeprowadzenia EM z informatyki z których podczas egzaminu korzysta kilkoro zdających, powinien być dezynfekowany również w trakcie egzaminu,
 20. sprzęt (komputery, klawiatury, dodatkowy osprzęt, np. słuchawki - jeżeli zapewnia je szkoła, urządzenia rejestrujące dźwięk podczas egzaminu, w przypadku gdy zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego go w czytaniu lub pisaniu), z którego korzystają zdający, którym przyznano korzystanie z takiego sprzętu jako sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu,
 21. odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia EM z języka obcego nowożytnego oraz EM z historii muzyki,
 22. wszystkie przybory, jeżeli szkoła zdecyduje się zapewnić takie materiały dla zdających, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin, z wyjątkiem materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 1. Członkowie zespołów nadzorujących powinni przejść szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez PZN.
 2. Członkowie ZN muszą posiadać taką wiedzę dot. zdających chorujących na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów niepokojących.
 3. Paczki należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym.
 4. Członkowie ZN w rękawiczkach odbierają arkusze od PZE w obecności przedstawiciela zdających - jednego z wszystkich sal egzaminacyjnych, w których w danym dniu jest przeprowadzany egzamin.
 5. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki oraz mają zakryte usta i nos.

! Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

 1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
 2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
 3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 5. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka ZN lub u zdającego

 1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby       w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum    2 m odległości od innych osób.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe – zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu      w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się                     w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.
 1. W przypadku EM, do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE niezwłocznie:
 2. powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły,
 3. w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego wzywa pogotowie ratunkowe.
 4. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający lub nauczyciel powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
 5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.
 6. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW NA EGZAMIN KAŻDEGO DNIA

1.W szkole została wyznaczona sala egzaminacyjna na parterze - AULA.

 1. Dla zdających obok AULI wyznaczono salę na okrycia wierzchnie i czasowe, rotacyjne przebywanie zdających, aby uniknąć tłoku przed salą egzaminacyjną.

3.Na egzamin nie należy przynosić zbędnych rzeczy i przedmiotów drogocennych.

4.Kody do prac są przechowywane w szkole.

5.Do sali zdający będą wpuszczani zgodnie z obowiązującymi zasadami.

6.Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.